Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  Vítězslav Kuntoš
  IČ: 02559226
  se sídlem: Neustupného 1833, 155 00 Praha 5
  zapsaný v živnostenském rejstříku
  nejsem plátce DPH

  kontaktní údaje:
  email: info@urbanretreat.cz
  www: www.urbanretreat.cz

  (dále jen „prodávající“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „klient“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.urbanretreat.cz. (dále je „internetový obchod“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o produktech a cenách

 1. Informace o službách a zboží, včetně uvedení jejich jednotlivých cen a hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny produktů jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace produktů umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s klientem jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí klient sám.
 2. Klient provádí objednávku produktu vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si klient vybere produkt, počet kusů a způsob platby. Zároveň si volí termín události, které si přeje zúčastnit. V případě nákupu voucheru se termín domlouvá prostřednictvím emailu prodávajícího.
 4. Před odesláním objednávky je klientovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle klient prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení klienta o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající klientovi potvrzení o obdržení objednávky na email, který klient při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu klienta.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle klientovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením klienta o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Klient může zrušit objednávku, dokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Klient může zrušit objednávku zprávou na email prodávajícího.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny produktu v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat klientovi produkt za tuto zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje klienta o chybě bez zbytečného odkladu a zašle klientovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí klientem na emailovou adresu prodávajícího.
 9. Smluvní strany si mohou veškerou potřebnou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Klient doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje klientovi korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

IV. Platební podmínky a dodání produktu

 1. Cenu produktu může klient uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 670100-2211120634/6210, vedený u mBank. Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od klienta předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Produkt (potvrzení rezervace termínu události či voucher) je zaslán elektronicky na email klienta po obdržení platby na účet prodávajícího.
 6. Prodávající vystaví klientovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu klienta.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má klient právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné zaslat na email prodávajícího.
 2. Rozhodne-li se klient odstoupit od smlouvy dle bodu V.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen v oznámení o odstoupení adresovaném poskytovateli uvést variabilní symbol a číslo svého bankovního účtu pro vrácení peněz.
 3. Po splnění podmínek dle bodu V.2 těchto Obchodních podmínek poskytovatel vrátí zákazníkovi ve lhůtě nepřekračující 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení celou částku zaplacenou klientem.

VI. Reklamace

 1. Vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. V případě zjištění neshody mezi popisem kurzu, na který se klient přihlásil, musí klient co nejdříve informovat prodávajícího emailem.

VII. Pravidla Urban Retreat

 1. Předmětem prodeje v internetovém obchodě je účast na události („Urban Retreat“). Účastníkem je buď klient či obdarovaná osoba v případě pořízení voucheru.
 2. Účastník je povinen řídit se pokyny organizátora.
 3. Z účasti může být vyloučen bez jakékoliv náhrady účastník, který je pod vlivem omamných látek nebo závažným způsobem narušuje průběh události.
 4. Účastnit události se může pouze osoba starší 18 let. Případnou účast mladších osob je třeba nejprve individuálně domluvit na emailu prodávajícího.
 5. Na událost je zakázáno brát zvířata či malé děti.
 6. Termín události zvolený v objednávce či v emailu je po potvrzení prodávajícím závazný. Klient jej může změnit nejpozději 30 dní před objednaným termínem.
 7. Pokud dojde ke zrušení termínu události ze strany prodávajícího, může si klient vybrat libovolný náhradní termín z nabídky.
 8. Klient může změnit účastníka nejpozději 1 den před zahájením události písemnou zprávou se jménem náhradníka na email prodávajícího.
 9. Pokud účastník nedorazí na první den setkání v pátek, další účast v průběhu víkendu nebude bez jakékoliv náhrady umožněná.
 10. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v prostorách konání události (osobní doklady, klíče, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti organizátora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 11. Účastníci využívají veškeré zařízení a vybavení v místě konání události na vlastní nebezpečí. Každý účastník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému organizátorovi. Během události nesmí účastník ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.
 12. Účastník zodpovídá za poškození majetku v prostorách konání události v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Všechny osobní údaje poskytnuté klientem v rámci vytvoření objednávky prostřednictvím internetového obchodu jsou shromažďované, zpracovávané a uchovávané v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů – GDPR.
 2. K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky, a to v rozsahu údajů uvedených klientem ve formuláři objednávky.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a klientem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Klient nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 14.8.2019.